Trgovačko pravo

Trgovačko pravo
I.

Općenito o trgovačkom pravu

Trgovačko pravo je skup pravnih pravila kojima se uređuje položaj (status) trgovačkih subjekata,
trgovačko pravni poslovi koje ti subjekti sklapaju, kao i pravila onih instituta koji omogućuju, unapređuju i olakšavaju odvijanje trgovačko pravnih poslova.

Dakle, trgovačko pravo obuhvaća trgovačko ugovorno pravo kao i pravo kojim se uređuju statusni odnosi osoba trgovačkog prava (pravo društava).

Trgovac je središnji subjekt ove grane prava. Trgovcem se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.

Ugovori predstavljaju temelj poslovne suradnje između trgovaca i njihove međusobne razmjene dobara i usluga.

Stranke trgovačkih ugovora ovlaštene su u skladu s načelom ugovorne autonomije
slobodno uređivati svoje odnose proizašle iz sklopljenog ugovora, pazeći pri tome da sadržaj ugovora
nije protivan odredbama Ustava Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva.

Obvezni odnosi iz trgovačkih ugovora dinamično su i izazovno područje u kojem je potrebno biti istovremeno precizan, studiozan i kreativan. Potrebno je istovremeno voditi računa o ugovornim odredbama, kao i važećoj regulativi i sudskoj praksi koja je primjenjiva na obvezne odnose.

Često se javljaju i situacije s međunarodnim elementom, kada je potrebno odgovoriti na pitanje primjenjuje li se i u kolikoj mjeri pravo neke druge države ili pravo Europske Unije.

U slučaju nastanka spora iz trgovačko pravnih odnosa, trgovcima stoji na raspolaganju medijacija kao
oblik mirnog rješenja spora te pokretanje parničnih postupaka pred specijaliziranim, trgovačkim
sudovima.

Trgovački sudovi u parničnom postupku u prvom stupnju sude u trgovačkim sporovima tj. u sporovima između pravnih osoba, u sporovima između pravnih osoba i obrtnika, u sporovima između
obrtnika uključujući i sporove između trgovaca pojedinaca, ako se radi o sporu u vezi s njihovom djelatnošću, u sporovima u povodu osnivanja, rada, prestanka i članstva u trgovačkim društvima, takozvanim plovidbenim, zrakoplovnim i autorskim sporovima i sporovima o zaštiti i uporabi izuma te u drugim sporovima.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu i odlučuje o trgovačkim sporovima u drugom stupnju. Predmetni drugostupanjski sud odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Vlastita znanja i iskustva iz područja trgovačkog prava primarno smo stekli kroz uspješno zastupanje
naših klijenata u najrazličitijim i najkompleksnijim parnicama proizašlim iz trgovačkih ugovora.

Uz to, konstantno težimo osobnom i kolektivnom napretku na iznimno uzbudljivom području
trgovačkog prava.

Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak

Back to top